Kosdi Római Katolikus Temető

hrsz: 671/1

A temető fenntartója: Kosdi Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség

2612 Kosd, Eőszi Lőrinc tér 2.

E-mail: kosd@vaciegyhazmegye.hu

Plébános: Molnár Zsolt

Tel.: +36-20-910-4509

A temető gondnoka: Szalai János

Tel.: +36-30-301-2947

Bevezető

A Kosdi Katolikus temető a középkorban a plébániatemplom körül (templomkert) volt, majd az 1700-as évek pestisjárványai miatt nyitották meg a jelenlegi temetőt, ami a Katolikus Egyházközség (a temető délnyugati fele, a Temető utcától párhuzamosan a ravatalozóig) és a Református Egyházközség (a temető többi része) tulajdonát képezi, míg a ravatalozó az Önkormányzat tulajdona.

A Katolikus temető fenntartója és üzemeltetője a Római Katolikus Egyházközség, ezen feladatainak ellátását a mindenkori GONDNOK révén gyakorolja.

Jelen szabályzat a temető használatának szabályait tartalmazza.

Kiemelt Kegyeleti helyek

Mivel katolikus sírkertről van szó, a temetőben különlegesen védett kegyeleti helyek a temetőkeresztek, melyekből kettő is található a temetőben. Szokásos módon ide helyezzük el azokat a mécseseket, melyeket az összes halottak emlékére gyújtunk meg.

Nyitvatartási rend

A nyitvatartás rendjét ki kell függeszteni a temető kapujára és a hirdetőtáblára.

A mostani nyitvatartási rend:
április 1. – november 5. között 8:00-20:00 h, november 5. – március 31. között 8:00-17:00 h.

A temetőben csak a hivatalos nyitvatartási időben szabad tartózkodni!

Magatartás a temetőben

 • a temetőben a kegyeleti szabályoknak megfelelő magatartást kell tanúsítani, melyhez a csend is hozzá tartozik.
 • a temetőben tilos közszemérmet sértő öltözékben és oda nem illő állapotban megjelenni,

            mivel katolikus temetőről van szó, ahol a hívek imádságot vagy szertartást végeznek a    temető katolikus jellegére való tekintettel különös tiszteletben kell tartani.

Vállalkozók által végzett temetői munkák szabályai:

 • a temetőben a vállalkozó csak a tulajdonosok által meghatározott temetőfenntartásra felhasználandó összeg befizetése mellett végezhetik a temetkezési és ehhez kapcsolódó tevékenységeiket,
 • a vállalkozók tevékenységét az üzemeltető hangolja össze és ellenőrzi,
 • a vállalkozói tevékenység hétfőtől péntekig 8:00-16:00 h között végezhető. A hétvégi tevékenységeket minden esetben előre kell egyeztetni!
 • a vállalkozó csak érvényes gépkocsi behajtási engedéllyel vagy a behajtási díj megfizetésével hajthat be a temető területére,
 • a munka befejezése után köteles a munkaterületet az eredeti állapotra visszaállítani és a feleslegessé vált anyagokat köteles elszállítani,
 • az alkalmankénti munkát végzők vállalkozó – kivétel temetkezési vállalkozó – esetében a gondnoknál kell befizetni a gépkocsi behajtási- és az elvégzendő munka után megszabott díjat: 5000 Ft/sír/nap,
 • a rendszeresen munkát végző vállalkozóknak lehetőségük van éves átalány megfizetésére, melyet a gondnoknál kell befizetni, ennek megszabott díja: 100000 Ft/év. Az éves átalány lejárati határideje minden esetben az adott tárgyév december 31-e.

Sírhelyek mérete és használati ideje az alábbi:

            -90 x 200 cm egyes sírhely                            25 év

            -190 x 200 cm dupla sírhely                          25 év

            -65 x 130 cm urna sírhely                              10 év

            -160 x 280 cm 1 személyes sírbolt                60 év

            -250 x 280 cm 2 személyes sírbolt                60 év

            -340 x 280 cm 3 személyes sírbolt                60 év

            -60 x 130 cm gyermek sírhely                       25 év

            -Emlékhelyek                                                 25 év

A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően kell kiképezni, a fedőlapot úgy kell elkészíteni, hogy a sírbolt légmentesen záródjék. A fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje 220 cm hosszú, 90 cm magas és 85 cm széles. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen le kell zárni.

A sírgödör mélysége a talajviszonyoktól függően 160-250 cm közötti. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön.

A sírok közötti távolság

Mivel a temető több évszázada használatban van, a sírhelyek közötti távolság nem mindenütt tartható meg. A történelmileg kialakult sírhelyek továbbra is megmaradnak. Egyébként a sírok közötti távolság egymástól min. 60 cm, a gyermek- és úrnasírok esetében min. 30 cm.

A régi építésű kripták előtt a temetés elvégzéséhez szükséges helyet ki kell hagyni.

A sírhelyek ára

A sírhelyek árát a fenntartó a következőképpen határozza meg:

            -90 x 200 cm egyes sírhely                            25 év   20.000 Ft

            -190 x 200 cm dupla sírhely                          25 év   30.000 Ft

            -65 x 130 cm urna sírhely                              10 év   10.000 Ft

            -160 x 280 cm 1 személyes sírbolt                60 év   40.000 Ft

            -250 x 280 cm 2 személyes sírbolt                60 év   60.000 Ft

            -340 x 280 cm 3 személyes sírbolt                60 év   80.000 Ft

            -60 x 130 cm gyermek sírhely                       25 év   5.000 Ft

            -Emlékhelyek                                                 25 év   10.000 Ft/m2

A fenntartó a megváltott, de igénybe nem vett temetkezési helyet visszaváltja úgy, hogy az akkori megváltási díjat az újra értékesítést követő 30 napon belül, a kezelési költség levonása után visszatéríti.

A temetkezésre használt helyek magánszemélyek között csere, adásvétel tárgya nem lehet.

Védett sírok a temetőben:

A katolikus papok sírhelyei nem adhatók el.

Temető használatának egyéb szabályai:

 1. Sírboltot a temető fenntartójának hozzájárulásával lehet a temetőnek erre a célra kijelölt helyén építeni.
 2. A sírbolt tulajdonosát a birtoklás, a használat és a rendelkezés joga illeti meg. Ha a sírbolt tulajdonosa nem intézkedett, a birtoklás, a használat és a rendelkezés joga a jogutódot illeti meg.
 3. A sírbolt fenntartásáról annak tulajdonosa, elhalálozása esetén annak jogutódja köteles gondoskodni.
 4. Síremléket felállítani, felújítani, lebontani, sírkertet létesíteni csak a fenntartó hozzájárulásával szabad, aki az építést vagy a bontást ellenőrzi. Síremlék állítás előtt a következő nyomtatványokat kell benyújtani: síremlék terve (méretei, kinézet, anyag, feliratok), illetve illetékességi igazolást.
 5. Sírhelyen elhelyezett síremlék fenntartásáról az eltemetett házastársa, illetve örököse köteles gondoskodni.
 6. A felállított síremléket csak a temető kezelőjének engedélyével szabad a temetőből eltávolítani.
 7. Rátemetés esetén a lebontott sírkövet, illetve síremléket a sír létesítője (örököse) visszaállítani vagy elszállítani köteles.
 8. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírok gondozását – be kell jelenteni a temető gondnokának. A sír gondozását a hozzátartozó maga végzi vagy mással is elvégeztetheti.
 9. A temető területén a cserjét, bokrot, fát elültetni tilos!
 10. A temetőben csak sírok, síremlékek, sírboltok, urnahelyek díszítésére szolgáló, kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el. Az engedély nélküli vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető gondnoka eltávolítja.
 11. A temető útvonalain járművel közlekedni csak a gondnoknak, hivatalos személyeknek és a temetőben munkát végző vállalkozóknak szabad.
 12. A látogatók a személygépkocsikat csak a temető területén kívül helyezhetik el.
 13. Mozgáskorlátozottak a temetőben gépjárművekkel szabadon közlekedhetnek.
 14. A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényeket bepiszkítani, rongálni, illetéktelenül elvinni vagy letépni tilos!
 15. A temető környezetvédelme és tisztaságának megőrzése minden látogató kötelezettsége. Ezért minden hulladékot köteles az erre a célra kijelölt helyen lévő konténerben elhelyezni. A hulladék rendszeres elszállításáról az Egyházközség gondoskodik.
 16. A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírboltok (kripták) és síremlékek esetleges megrongálódásáért, sem szándékos rongálás, sem viharkár esetén a fenntartó szervet anyagi felelősség nem terheli. A veszélyes sírköveket a temetőgondnok rendszeresen ellenőrzi parcellánkként, és ennek a munkának elvégzéséhez szakértőt is felkér. Amelyik sírboltnak vagy síremléknek az állapotát veszélyesnek ítélnek, annak a tulajdonosát a temető gondnoka írásban szólít fel a helyreállításra. Amennyiben ennek – a megadott határidőn belül – nem tesz eleget, úgy a veszély elhárítását (de nem a helyreállítást) a tulajdonos költségére a legkisebb munkával és költséggel járó bontással végeztesse el – a tulajdonos értesítése mellett!
 17. Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sérti!

Vegyes rendelkezések:

Ez a szabályzat 2022. január 1-én lép életbe.

Ez a szabályzat csak a Kosdi Római Katolikus Temetőre érvényes.

Jelen szabályzat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott temetői szabályzat alapján készült.

            Kosd, 2021. december 1.      

                                                                                                                Molnár Zsolt

                                                                                                               kosdi plébános