Eucharist együttes ad koncertet a Mátyás-templomban november 13-án.

Az idén 25 éve alkotó Gável testvérek, továbbá Mező Misi és az Eucharist együttes ad koncertet a Mátyás-templomban november 13-án. Az este 18 órakor kezdődő szentmisét Varga László Kaposvári püspök atya mutatja be, amelynek során felcsendül Gável Gellért gitárművész Latin Mise Gitáron című műve. A szentmisén és az azt követő koncerten közreműködik a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, a 4 Akkord Show Kórus és a Dramatizált Biblia társulatának ismert színészei. A november 13-i eseményre a belépés díjtalan.

ÉLETVÉDŐ IGÉK

ÉLETVÉDŐ IGÉK

Az élet értékes. Isten a saját képmására teremtett minket és nagy volt a váltságdíjunk.

„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” Ter 1, 27

„Tudjátok meg, Isten az Úr! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe vagyunk, és nyáj a legelőjén…” Zsolt 100,3

Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. ” Zsolt 127,3

„Így szól az Úr, a te Megváltód, aki anyád méhében alkotott: Én vagyok az Úr, a mindenség teremtője.” Iz 44, 24a

„Mégis Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az anyag, és te aki formálsz, a te kezed műve vagyunk mindnyájan. ” Iz 64, 7

„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! ” 1 Kor, 19-20

Isten szeretett teremtménye az anyaméhben fejlődő gyermek.

„Te hoztál elő az anyaméhből, jóvoltodból gond nélkül pihenhettem, anyám ölén. A tiéd vagyok kezdettől fogva, anyám méhétől fogva te vagy az én Istenem.” Zsolt 22, 10-11

„Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted.” Zsolt 139, 13-15

„Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított.” Iz 49, 1

„Így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.” Jer 1, 4-5

„Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Mt 1, 20-21

„Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. (…) Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek.” Lk 1,41, 44

„Mikor azonban úgy tetszett Istennek, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által meghívott…” Gal 1, 15

Az Úr ezeket jelentette ki: (…) Ne ölj. Kiv 20, 1, 13

„Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok.” MTörv 30,19

„Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tőle: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” Így felelt neki: „Miért kérdezel engem a jó felől? Csak egyvalaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat.” Az megkérdezte: „Melyeket?” Jézus felsorolta: „Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld,

felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat.” Mt 19, 16-19

Kiolthatjuk egy beteg, fogyatékos gyermek életét a születése előtt?

„Az Úr ezt válaszolta: „Ki adott szájat az embernek, ki teszi némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?” Kiv 4, 11

„Perbe szállhat-e alkotójával a cserép a föld cserepei közül? Mondhatja-e az agyag megmunkálójának: „Mit csinálsz?” És a mű: „Milyen ügyetlen vagy!”? Jaj annak, aki azt mondja apjának: „Miért nemzel?” És az asszonynak: „Miért szülsz?” Ezt mondja az Úr, Izrael Szentje és Teremtője: „Rátok tartozik-e, hogy gyermekeim jövője felől kérdezzetek, vagy hogy meghatározzátok: mit tegyen a kezem? Nézzétek: én alkottam a földet, és én teremtettem az embert is, aki lakja.” Iz 45, 9-12

„Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.” 1 Kor 1, 27-29

Lehessen abortálni egy erőszakból fogant gyermeket?

„Az apák ne lakoljanak halállal a gyermekek miatt, s a gyermekek sem az apák miatt.” MTörv 24, 16

Isten megbocsátja az abortusz bűnét.

„Megvallottam előtted bűnömet, gonoszságomat el nem rejtettem. Elhatároztam: »Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak.« És te vétkem gonoszságát megbocsátottad.” Zsolt 32,5

„Csak bűneiddel terheltél, és gonoszságaiddal fárasztottál. Én magam vagyok az, aki ezeket mind eltörlöm, és bűneidre nem emlékezem többé.”  Iz  43, 24-25

„Ismét irgalmaz Ő majd nekünk; leveszi rólunk gonoszságainkat, s a tenger mélyére veti minden bűnünket.” Mik 7, 19

„Ezért aki Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek.” 2 Kor 5, 17

„Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán.”
Ef 1, 7

„Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól.” 1 Jn 1,9

Nekünk kell felszólalnunk az ártatlan, védtelen, hangtalan gyermekekért!

„Aki elnyomja a szegényt, Teremtőjét bántja, de aki megkönyörül a szegényen, az tiszteli.” Péld 14, 31

„Nyisd ki a szádat ahelyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Nyisd ki a szádat és dönts igazságosan, szerezz érvényt a szegény s elnyomott igazának!” Péld 31, 8-9